Kategorie
Prawo

Ustawa o radcach prawnych

Spread the love

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, to akt prawny regulujący zasady wykonywania zawodu radcy prawnego. Jest to zbiór zasad i obowiązków, jakie zostały nałożone na radcę prawnego oraz na uczestników aplikacji radcowskiej. Na podstawie ustawy o radcach prawnych, możliwe jest pociągnięcie radcy prawnego do odpowiedzialności dyscyplinarnej w przypadku naruszenia jej zapisów.

Jak można uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego?

Aby zostać radcą prawnym, konieczne jest uzyskanie pozytywnego wyniku z państwowego egzaminu zawodowego. Składa się on z kilku części, obejmujących różne gałęzie prawa, m. in. prawo karne oraz cywilne. Nie bez znaczenia w pracy radcy prawnego, jest także przestrzeganie zasad etyki. Etyka również jest jednym z elementów składowych egzaminu radcowskiego. Przyszli radcowie prawni przygotowuja się zazwyczaj do egzaminu radcowskiego podczas trwającej trzy lata aplikacji radcowskiej. Aplikacja w pewnym stopniu przypomina studia, zajęcia są bowiem podzielone na wykłady oraz ćwiczenia. Organizacją aplikacji radcowskiej zajmuje się lokalna izba radców prawnych. Aplikantów radcowskich do egzaminu przygotowują inni radcowie prawni oraz sędziowie i prokuratorzy. Udział w zajęciach w ramach aplikacji radcowskiej jest odpłatny oraz poprzedzony egzaminem wstępnym, czyli testem jednokrotnego wyboru. Jednym z obowiązków uczestnika aplikacji radcowskiej, jest odbycie obowiązkowych praktyk w sądzie oraz w prokuraturze. Okręgowa izba radców prawnych to także organ, który zobowiązany jest opublikować na swojej stronie internetowej oraz w lokalu siedziby listę radców prawnych, wykonujących swój zawód na terenie działalności danej izby.

W jaki sposób radca prawny wykonuje swój zawód?

Podstawową formą wykonywania zawodu radcy prawnego, jest działalność we własnej kancelarii prawnej. Dodatkowo radca prawny może świadczyć swoje usługi w ramach umowy o pracę lub spółki cywilnej bądź partnerskiej z innym radca prawnym lub adwokatem. Dopuszczalne jest także działanie w ramach spółki komandytowej lub komandytowo – akcyjnej. Najczęściej jednak radca prawny decyduje się na pracę w ramach własnej kancelarii. Pozwala to bowiem zbudować własną markę i renomę na rynku usług prawniczych. Radca prawny ma prawo świadczyć pomoc prawną, dotyczące każdej gałęzi prawa, może również zdecydować się na specjalizację w konkretnej dziedzinie.

Wykonując swój zawód, radca prawny świadczy szeroko pojętą pomoc prawną. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega zatem głównie na sporządzaniu opinii prawnych (ustnych lub pisemnych), projektów umów, pozwów i innych pism procesowych, a także reprezentacji klienta w postępowaniu sądowym. Mimo tego, iż obowiązkiem pełnomocnika jest działanie w interesie klienta, nie może on naruszać swoim postępowaniem zasad etyki radcy prawnego. Co ważne, zasady etyki obowiązują i radców prawnych i aplikantów. Co ważne, zarówno radca prawny, jak i aplikant radciwski są zobowiązani do zachowania poufności w zakresie informacji przekazanych przez klienta. Zwolnienie z tajemnicy zawodowej, może mieć miejsce jedynie na mocy orzeczenia właściwego sądu.

Czym jest samorząd radców prawnych i jakie są jego zadania?

Samorząd radców prawnych jest niezależną organizacją, składająca się z radców prawnych i aplikantów. Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, przynależność do samorządu jest obowiązkowa. Głównym zadaniem samorządu radców prawnych jest reprezentowanie oraz ochrona interesów zawodowych jego członków. To właśnie samorząd jest odpowiedzialny za organizację aplikacji radcowskiej oraz czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych. Do samorządu radców prawnych można m. in. składać skargi na nierzetelnych pełnomocników – radców prawnych. Jednym z zadań tego samorządu zawodowego jest organizacja prowadzonej w ostatnich latach bezpłatnej pomocy prawnej. Do jej świadczenia są zobowiązani radcowie prawni, ale w ich zastępstwie darmowych porad prawnych mogą udzielać także aplikanci radcowscy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.